Rob Hunnego


Verkiezing ABP-verantwoordingsorgaan 2018

CMHF-voorzitter Rob Hunnego:

‘Het verantwoordingsorgaan moet meer te zeggen krijgen’

De CMHF wil meer zetels in het verantwoordingsorgaan ABP, ondermeer om een vuist te maken voor eerlijke pensioeninformatie. Maar ook om sommige onkosten van ABP te beperken. Rob Hunnego, voorzitter CMHF: ‘Het verantwoordingsorgaan zou instemmingsrecht moeten krijgen over de bezoldiging van bestuurders.’

Geduldig tekent Rob Hunnego een lijstje met de strepen, rondjes en sterren die de rangen bij de marine symboliseren. Kijk, hij nam vorig jaar afscheid van de Koninklijke Marine als KTZ(LD), dat betekent Kapitein ter Zee Logistieke Dienst. Vier strepen, waarbij aan één streep een rondje zit. Een KTZ wordt met ‘kolonel’ aangesproken en niet met kapitein. Maar nu hij ‘buiten dienst’ is, is hij gewoon ‘Rob’ of desnoods ‘meneer’.

Maatschappelijk actief

Na zijn afscheid van de marine zocht Hunnego meteen een andere maatschappelijk zinvolle rol. ‘Ik ben dan wel gepensioneerd, maar ik wilde niet thuis zitten, ik ben altijd maatschappelijk actief geweest. Bovendien wilde mijn vrouw me niet de hele week over de vloer hebben’, grapt hij. Dus solliciteerde hij als voorzitter van de CMHF, een functie die Reginald Visser, ook een oud-marineman, 12 jaar had vervuld. ‘Ik geloof in vakbonden, in solidariteit en collectiviteit. En ik geloof in vrijwilligerswerk. Dat moet ook wel, want dit is een onbezoldigde functie voor twee dagen per week.’

Net als de vorige voorzitter heeft Rob Hunnego ruime bestuurservaring opgedaan als voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Marineofficieren KVMO. Ook is hij jarenlang lid geweest van het centraal bestuur van de CMHF.

Wat is de CMHF voor een organisatie?

‘Op dit moment verenigen wij 43 beroeps- en belangenverenigingen, samen goed voor 57.000 leden. Sommige van die verenigingen zijn al in de 19e eeuw opgericht, voordat er vakbonden waren. Ze zijn ontstaan vanuit beroepstrots en het verlangen een beroep zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Een rationele insteek, dat bindt ons nog steeds. Daarom vinden wij het bij de CMHF belangrijk dat discussies onafhankelijk worden gevoerd en op feitelijke argumenten zijn gebaseerd, dus zonder vooraf ingenomen politieke of levensbeschouwelijke visies. We zijn altijd op zoek naar de beste oplossing voor iedereen.’

En het vakbondswerk?

‘Het vakbondswerk is er later bij gekomen, in de jaren 70/80 van de vorige eeuw. Het meeste van dat vakbondswerk, zoals het afsluiten van cao’s, laten we aan onze sectoren over. We hebben de aangesloten verenigingen op basis van de beroepen die ze vertegenwoordigen verdeeld over acht sectoren, zoals onderwijs, zorg, defensie of lagere overheden. In die sectoren weten ze precies wat er speelt, dus het is logisch dat de verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoorwaarden in de sectoren is belegd. Ook looneisen laten we aan de sectoren over. De sectoren delen wel een CMHF-stijl van optreden bij onderhandelingen. We lopen bijvoorbeeld niet zo snel van tafel als een looneis niet wordt gehonoreerd, we zijn redelijk mild. Al zeggen we wel: liever procenten dan centen, want centen leiden tot nivellering.’

Welke vakbondstaken worden er wel op centraal niveau uitgevoerd?

‘De belangenbehartiging rondom pensioenen. We hebben ervaren onderhandelaars in de pensioenkamer, een overlegorgaan waar werkgevers en werknemers in de overheidssectoren gezamenlijk beslissen hoe de pensioenregeling van ABP eruit ziet. De pensioenkamer beslist bijvoorbeeld over wijzigingen in de pensioenaanspraken.’

Hoe kijkt de CMHF tegen de discussie over het pensioenstelsel aan?

‘De discussie is door de opstelling van verschillende partijen onnodig gepolariseerd. Jongeren denken nu dat als de rekenrente wordt opgehoogd waardoor de pensioenen kunnen worden geïndexeerd, er voor hen geen pensioen overblijft. En ouderen denken dat jongeren niet bereid zijn mee te betalen aan een collectief pensioen. Het is geen van beide waar. Dat er zo wordt gedacht is het gevolg van slechte voorlichting. Met als gevolg dat deelnemers hun pensioenfonds niet meer vertrouwen en onnodig dure pensioenproducten kopen van verzekeringsmaatschappijen. Ik zeg niet dat goede voorlichting gemakkelijk is, het is ingewikkelde materie. Maar in heldere voorlichting zit wel de sleutel voor het oplossen van de polarisatie. Dat is nodig, omdat we anders niet verder komen in de discussie over het pensioenstelsel.’

Wat wil de CMHF met het pensioenstelsel?

‘Onze inzet is een eerlijk en solidair pensioen voor alle generaties. We hebben oog voor afwijkende standpunten en doen dus niet mee aan die polarisatie, zeker niet de polarisaties tussen generaties. We willen ook verder kijken dan alleen het belang van onze eigen leden. De meesten van ons zijn dan wel middelbare of hogere functionarissen, maar wij vinden dat we een verantwoordelijkheid hebben voor het belang van alle werkenden en gepensioneerden.’

De CMHF zet flink in op de verkiezingen voor het verantwoordingsorgaan ABP. Waarom?

‘Het verantwoordingsorgaan is een belangrijk onderdeel van het controleren van de macht in het pensioenstelsel. De sociale partners praten over de pensioenregeling in de pensioenkamer, ABP doet de uitvoering en daar ziet het verantwoordingsorgaan op toe. Het ABP-bestuur zou meer rekening moeten houden met het verantwoordingsorgaan en meer gebruik moeten maken van de kennis die daar zit. Bijvoorbeeld op het vlak van de communicatie met deelnemers, waar nu nog zoveel mee mis gaat. Maar we willen in het verantwoordingsorgaan ook een bredere blik, een gevoel van verantwoordelijkheid voor alle ABP-deelnemers en niet alleen voor het eigen clubje. We hebben daarom kieslijsten opgesteld met inhoudelijk deskundige kandidaten die leidinggevende en bestuurlijke ervaring hebben. Hoe meer er op de CMHF wordt gestemd, hoe meer plaatsen zij in het verantwoordingsorgaan kunnen innemen. Dan kunnen we echt iets veranderen.’

Heeft het verantwoordingsorgaan wel voldoende macht om iets te kunnen betekenen?

‘Het verantwoordingsorgaan heeft zeker macht, maar het zou beter kunnen functioneren als het op bepaalde onderdelen instemmingsrecht heeft. Zo is het ABP-bestuur geneigd zich inhoudelijk met de pensioenstelseldiscussie te bemoeien: het gebruikt uitvoeringsproblemen als hefboom om zich daarin te mengen. Maar een pensioenfonds is er alleen voor de uitvoering. De stelseldiscussie is een zaak van sociale partners en hoort thuis in de SER en in de pensioenkamer. Het zou goed zijn als het verantwoordingsorgaan meer mogelijkheden had om ABP in dat opzicht bij de les te houden. Andere onderwerpen zijn de onkosten van het pensioenfonds en de bezoldiging van bestuurders. Als het verantwoordingsorgaan instemmingsrecht zou hebben over salarisverhogingen, kunnen exorbitante salarissen worden tegengehouden. Dat is extra belangrijk nu de pensioenen al jaren niet zijn geïndexeerd.’

De CMHF presenteert zich tijdens de verkiezingscampagne voor het verantwoordingsorgaan expliciet als optie voor niet-CMHF leden. Wat heeft u niet-leden te bieden?

‘We hebben sterke kandidaten die verstand hebben van pensioenzaken en beschikken over leidinggevende en bestuurlijke ervaring. Zij komen niet alleen op voor CMHF-leden, maar hebben oog voor de belangen van iedereen en proberen tot oplossingen te komen die voor iedereen goed zijn. Ze zijn vrij om eigen standpunten in te nemen, net zoals andere leden van het verantwoordingsorgaan, maar ze vergaderen wel mee met de beleid- en adviescommissie van de CMHF. We willen dat onze vertegenwoordigers transparant zijn naar hun kiezers en verantwoording afleggen over wat ze doen. Daarom zetten we ook alle verslagen van de vergaderingen van het verantwoordingsorgaan online. Dan kunnen leden en niet-leden zien wat ze hebben gedaan en hen daarop aanspreken.’

Stemmen op de CMHF voor het verantwoordingsorgaan? Ga naar de stempagina en kies lijst 5 als u actief bent of lijst 3 als u pensioengerechtigd bent. Om te stemmen heeft u uw ABP-klantnummer nodig.